Hướng dẫn kết nối MongoDB cho ứng dụng NodeJs/ExpressJs

Nếu bạn bắt đầu dự án với react-starter-kit [isomorphic web app] thì có thể bạn sẽ cần cách kết nối vào cơ sở dữ liệu MongoDb

api/users.js

import { Router } from 'express';
import { ObjectID } from 'mongodb';

const router = new Router();

router.get('/:id', async (req, res, next) => {
 try {
  const db = req.app.locals.db;
  const user = await db.collection('user').findOne({ _id: new ObjectID(req.params.id) }, {
   email: 1,
   firstName: 1,
   lastName: 1
  });

  if (user) {
   user.id = req.params.id;
   res.send(user);
  } else {
   res.sendStatus(404);
  }
 } catch (err) {
  next(err);
 }
});

export default router;

/config.js

export default {
 database: {
  url: 'mongodb://localhost:27017/example'
 }
};

server.js

import express from 'express';
import Promise from 'bluebird';
import logger from 'winston';
import { MongoClient } from 'mongodb';
import config from './config';

const PORT = process.env.PORT || 3000;
const server = express();

server.use('/api/users', require('./api/users'));

server.get('/', (req, res) => {
 res.send('Hello World');
});

MongoClient.connect(config.database.url, { promiseLibrary: Promise }, (err, db) => {
 if (err) {
  logger.warn(`Failed to connect to the database. ${err.stack}`);
 }
 server.locals.db = db;
 server.listen(PORT, () => {
  const { address, port } = server.address();
  logger.info(`Node.js server is listening at http://${address}:${port}`);
 });
});

Nếu có vấn đề gì không hiểu, vui lòng comment lại, mình sẽ trả lời nhé.

Nguồn: Medium

Nhân Nguyễn

Kỹ sư công nghệ thông tin đang làm việc tại Tokyo, Nhật Bản. Đam mê lập trình web và mobile, yêu thích tối ưu tốc độ ứng dụng cũng như cải thiện quy trình làm việc để phát triển sản phẩm chất lượng.