Hướng dẫn kết nối MongoDB cho ứng dụng NodeJs/ExpressJs

Hướng dẫn kết nối MongoDB cho ứng dụng NodeJs/ExpressJs

Nếu bạn bắt đầu dự án với react-starter-kit [isomorphic web app] thì có thể bạn sẽ cần cách kết nối vào cơ sở dữ liệu MongoDb

api/users.js

import { Router } from 'express';
import { ObjectID } from 'mongodb';

const router = new Router();

router.get('/:id', async (req, res, next) => {
 try {
  const db = req.app.locals.db;
  const user = await db.collection('user').findOne({ _id: new ObjectID(req.params.id) }, {
   email: 1,
   firstName: 1,
   lastName: 1
  });

  if (user) {
   user.id = req.params.id;
   res.send(user);
  } else {
   res.sendStatus(404);
  }
 } catch (err) {
  next(err);
 }
});

export default router;

/config.js

export default {
 database: {
  url: 'mongodb://localhost:27017/example'
 }
};

server.js

import express from 'express';
import Promise from 'bluebird';
import logger from 'winston';
import { MongoClient } from 'mongodb';
import config from './config';

const PORT = process.env.PORT || 3000;
const server = express();

server.use('/api/users', require('./api/users'));

server.get('/', (req, res) => {
 res.send('Hello World');
});

MongoClient.connect(config.database.url, { promiseLibrary: Promise }, (err, db) => {
 if (err) {
  logger.warn(`Failed to connect to the database. ${err.stack}`);
 }
 server.locals.db = db;
 server.listen(PORT, () => {
  const { address, port } = server.address();
  logger.info(`Node.js server is listening at http://${address}:${port}`);
 });
});

Nếu có vấn đề gì không hiểu, vui lòng comment lại, mình sẽ trả lời nhé.

Nguồn: Medium

Read more